หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
กิจกรรม นพค.๒๓ สนภ. ๒ นทพ.
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙