หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 25 ส.ค.59 บก.ทท (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ดำเนินการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมพร้อมให้ความ ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ณ บริเวณ บก.นพค.23 สนภ.2 นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย