หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง นพค.23 สนภ.2 นทพ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.ศรีชมชื่น ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย.86,020.-บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย. 86,000.-บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.ศรีชมชื่น ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย. 22,280.-บาท ราคากลางวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 86,000 ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 26,700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO ราคากลางวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย26,700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.ศรีชมชื่น ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย ราคากลางวัสดุก่อสร้าง อาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO369,545 ราคากลางวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 94000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.ศรีชมชื่น ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย.92,690.-บาท ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทาง ค.ส.ล. 3 กม. บ.เหมืองทอง ม.9 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 5,890.- ราคากลางวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 91,260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.ศรีชมชื่น ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย.94,600.-บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย.74,670.-บาท

 

<< 1 2 3 >>
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง นพค.23 สนภ.2 นทพ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.ศรีชมชื่น ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย.86,020.-บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย. 86,000.-บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.ศรีชมชื่น ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย. 22,280.-บาท ราคากลางวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 86,000 ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 26,700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO ราคากลางวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย26,700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.ศรีชมชื่น ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย ราคากลางวัสดุก่อสร้าง อาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO369,545 ราคากลางวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 94000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.ศรีชมชื่น ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย.92,690.-บาท ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทาง ค.ส.ล. 3 กม. บ.เหมืองทอง ม.9 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 5,890.- ราคากลางวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 91,260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.ศรีชมชื่น ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย.94,600.-บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย.74,670.-บาท
<< 1 2 3 >>