หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ทำเนียบผู้บังคับหน่วยพัฒาการเคลื่อนที่ ๒๓ฯ
๑. พ.อ.ชัยยุทธ พุกผาสุข ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๗ - ๒๕๐๙ ๒. พ.ท.ปิ่น สุชาตะนันท์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๑๐ ๓. พ.อ.ปิ่น สืบวงษ์แพทย์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๗
๔. พ.อ.สมบัติ บรรหารศุภวาท ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๒๐ ๕. พ.อ.สัมฤทธิ์ ศุภลักษณ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๓ ๖. พ.อ.สุชาติ ตนะดุลย์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๒๘
๗. พ.อ.กฤษณะ ผลาชีวะ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๗ ๘. พ.อ.ภานุ จุนทะสุต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๙ ๙. พ.อ.อุดม วงศ์ศศิธร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๙
๑๐. พ.อ.ไพศาล จันทรโอภาส ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๓ ๑๑. พ.อ.อุดม เกษประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๓ ๑๒. น.อ.ขจรเดช กนกทอง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๕
๑๓. พ.อ.ดรัญ ยุทธวงษ์สุข ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๗ ๑๔. พ.อ.ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ ๑๕. พ.อ.ยุทธศักดิ์ บุตรพันธ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
๑๖. พ.อ.ไพศาล งามวงษ์วาน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ๑๗. สุวัฒนา เย็นใจ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ๑๘. พ.อ.ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน