หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง นพค.23 สนภ.2 นทพ. ราคากลางประจำปี 2561