หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง นพค.23 สนภ.2 นทพ. ราคากลางประจำปี 2561
1 2 3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นพค.23 งบประมาณ 8,020,503 บาท จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นพค.23 งบประมาณ 7,752,446 บาท

 

แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
1 2 3 แผนการปฏิบบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

 

ประกาศผู้ชนะ
1 2 3 4 5 6 ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.ศรีชมชื่น ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย.86,020.-บาท ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย. 86,000.-บาท ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.ศรีชมชื่น ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย. 22,280.-บาท ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.สูบ ม.1 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 26,700 ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ.ศรีชมชื่น ม.10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย