หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
กิจกรรม นพค.๒๓ สนภ. ๒ นทพ.
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
 • เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นตัวแทน สนภ.๒ นทพ. นำสินค้า จาก นพค.๒๑ - นพค.๒๖
   เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นตัวแทน สนภ.๒ นทพ. นำสินค้า จาก นพค.๒๑ - นพค.๒๖ เพื่อจำหน่าย ในโครงการ "ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคา ประหยัด ของ บก.ทท." ณ บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ บก.ทท.
 • เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ประสานกับ ปภ.จ.หนองบัวลำภู ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
   เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ประสานกับ ปภ.จ.หนองบัวลำภู ติดตาม สถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ที่เกิดเหตุน้ำท่วม (ระบายน้ำไม่ทัน)ในพื้นที่ตามอำเภอเมือง ดังนี้.- ๑.เขตเทศบาล ๑.๑ หน้าโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คริสเตียน น้ำสูงประมาณ ๕๐ ซม. รถสามารถ ผ่านไปมาได้ ๑.๒ หมู่บ้านใหม่เคียงดอย ตำบลหนองบัว น้ำท่วมสูงประมาณ ๕๐ ซม. รถผ่านไปมาได้ ๑.๓ ถนนสายบ้านห้วยบง(ตลาดไนท์-รพ.หนองบัวลำภู)น้ำท่วมสูงประมาณ ๔๐ ซม.รถผ่านไปมาได้ และได้ประสาน เทศบาลเมือง ให้การแก้ไขปัญหาโดยด่วนแล้ว ขณะนี้ทั้ง ๓ แห่ง เป็นพื้นที่ลุ่มทำให้น้ำระบาย ไม่ทันในช่วงเช้า ขณะนี้น้ำได้ลดลงเข้าสู่ ภาวะปกติแล้ว ๒. กรณีน้ำพัดสะพานไม้ข้ามลำห้วย พะเนียงขาดในพื้นที่บ้านห้วยหามต่าง ม.๘ ต.ป่าไม้งาม ตรวจสอบแล้วเป็นสะพานไม้กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕๐-๘๐ เมตร เป็นสะพานสันจรไปมาระหว่างหมู่บ้านกับพื้นที่ การเกษตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ป่าไม้งาม อบต.อยู่ระหว่างพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
 • เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
  เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ) เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้ทั้งสองพระองค์ ทรงหายพระประชวร ณ วัดคงคาวนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว
   เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าติดตาม ประเมินสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ บ.น้ำ พ.ร.บ. นาจาน และ บ.กลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เยี่ยมครอบครัว กำลังพลที่คลอดบุตร
   เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เยี่ยมครอบครัว กำลังพลที่คลอดบุตร และมอบเงินสวัสดิการ สงเคราะห์ ข้าราชการและลูกจ้าง ณ บ.ท่าสวรรค์ ม.๑ ต.ท่าวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 •  เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เข้าติดตามผลการ ปฏิบัติงานการช่วยเหลือราษฎร
   เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เข้าติดตามผลการ ปฏิบัติงานการช่วยเหลือราษฎร โดยการซ่อม ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เข้าพื้นที่การเกษตร และขุดลอกร่องส่งน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะไหล่ทาง ให้กับราษฎร ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ที่เกิดจากฝนตกหนักทำ ให้ถนนทรุดไม่สามารถสัญจรผ่านไป - มาได้ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๙ ที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
   เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช สมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ณ ศาลาปฏิบัติ ธรรมวัดป่าจริยธรรม ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดการทดสอบสมรรถ ภาพร่างกายกำลังพล
   เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดการทดสอบสมรรถ ภาพร่างกายกำลังพลของหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนากำลังพลของ บก.ทท. ด้วยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งกำหนดวงรอบทดสอบ ๖ ครั้ง/ปี ณ บริเวณ บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
   เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ) เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้ทั้งสองพระองค์ ทรงหายพระประชวร ณ วัดสุพรหมนิมิต ม.๓ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๗๕๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพล บก.นพค.๒๓ สนภ.๒นทพ. ประกอบพิธีถวายความอาลัย
   เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๗๕๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพล บก.นพค.๒๓ สนภ.๒นทพ. ประกอบพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยร่วมยืนสงบนิ่งถวายอาลัย เป็นเวลา ๘๙ วินาที และลงนามแสดงความอาลัย เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ บริเวณด้านหน้า บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๒๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมแสดงการไว้อาลัย
   เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๒๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมแสดงการไว้อาลัย การเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ บริเวณหน้า บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมทบทวนหน้าที่ พลขับ/พลประจำ
   เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมทบทวนหน้าที่ พลขับ/พลประจำเครื่องจักรกล, ยานพาหนะ และ จนท.สำรวจ (Unit Shool) ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ จนท.ที่ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ณ ที่ตั้งหน่วย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕๕๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้น จ.เลย และราษฎรในพื้นที่
   เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕๕๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้น จ.เลย และราษฎรในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช และร่วมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน โดยมี พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.๒๘ เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดนำกำลังพลของ หน่วยฯ ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และราษฎร ต.ท่าสวรรค์ กระทำพิธีบำเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรม
   เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดนำกำลังพลของ หน่วยฯ ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และราษฎร ต.ท่าสวรรค์ กระทำพิธีบำเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคงคาวนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และราษฎร บ.โพนสว่าง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
   เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และราษฎร บ.โพนสว่าง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมณีศรีชุมพล ม.๓ บ.โพนสว่าง ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
 •  เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วย, ข้าราชการพลเรือน, ข้าราชการพนักงาน, หน่วยงานท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อ.นาด้วง จ.เลย กระทำพิธีลงนามแสดงความไว้ อาลัย

          เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วย, ข้าราชการพลเรือน, ข้าราชการพนักงาน, หน่วยงานท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อ.นาด้วง จ.เลย กระทำพิธีลงนามแสดงความไว้ อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที   ณ บริเวณหน้า บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย

 •  เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับผ้าขาวดำ บริเวณ หน้าหน่วย, และ ป้ายทางเข้าหน่วย เพื่อแสดงความอาลัย
   เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับผ้าขาวดำ บริเวณ หน้าหน่วย, และ ป้ายทางเข้าหน่วย เพื่อแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เดินทางเข้าพื้นที่ ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เดินทางเข้าพื้นที่ ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ในพื้นที่ อ.ปากชม และ อ.เชียงคาน จ.เลย
 • เมื่อ ๒๓ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๗๑๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพล ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
   เมื่อ ๒๓ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๗๑๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพล ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรม ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ประชุมกำลังพลชุดปฎิบัติงานช่างของหน่วย
   เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ประชุมกำลังพลชุดปฎิบัติงานช่างของหน่วย ชี้แจงแนวทางก่อนออกปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องอาหารกำลังพล นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
   เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ) เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้พระองค์ ทรงหายพระประชวร ณ วัดป่าเทพมงคล ม.๕ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
   เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีข้าราชการทหาร, ตำรวจ, ข้าราชการพลเรือน และราษฎร อ.เมืองเลย โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รอง ผวจ.เลย เป็นประธานในพิธี ณ ตึก วภ.ธรรมานุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลชุดเวรเตรียมพร้อมของหน่วย เข้าดำเนินการเตรียมพื้นที่รับการฝึกอบรม
   เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลชุดเวรเตรียมพร้อมของหน่วย เข้าดำเนินการเตรียมพื้นที่รับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ ณ ป่าสาธารณโคกชาติ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
   เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางคลอง พิมสาลี ราษฎ บ.โนนสวาท ม.๒ มอบพวงหรีด และมอบเงินช่วยเหลือค่างานศพให้กับญาติ ผู้เสียชีวิต ณ วัดป่ารัตนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด
   เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หน.ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ โดยมี นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผวจ.เลย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลาง จ.เลย อ.เมือง จ.เลย
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
กิจกรรม นพค.๒๓ สนภ. ๒ นทพ.
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
 • เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นตัวแทน สนภ.๒ นทพ. นำสินค้า จาก นพค.๒๑ - นพค.๒๖
   เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นตัวแทน สนภ.๒ นทพ. นำสินค้า จาก นพค.๒๑ - นพค.๒๖ เพื่อจำหน่าย ในโครงการ "ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคา ประหยัด ของ บก.ทท." ณ บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ บก.ทท.
 • เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ประสานกับ ปภ.จ.หนองบัวลำภู ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
   เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ประสานกับ ปภ.จ.หนองบัวลำภู ติดตาม สถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ที่เกิดเหตุน้ำท่วม (ระบายน้ำไม่ทัน)ในพื้นที่ตามอำเภอเมือง ดังนี้.- ๑.เขตเทศบาล ๑.๑ หน้าโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คริสเตียน น้ำสูงประมาณ ๕๐ ซม. รถสามารถ ผ่านไปมาได้ ๑.๒ หมู่บ้านใหม่เคียงดอย ตำบลหนองบัว น้ำท่วมสูงประมาณ ๕๐ ซม. รถผ่านไปมาได้ ๑.๓ ถนนสายบ้านห้วยบง(ตลาดไนท์-รพ.หนองบัวลำภู)น้ำท่วมสูงประมาณ ๔๐ ซม.รถผ่านไปมาได้ และได้ประสาน เทศบาลเมือง ให้การแก้ไขปัญหาโดยด่วนแล้ว ขณะนี้ทั้ง ๓ แห่ง เป็นพื้นที่ลุ่มทำให้น้ำระบาย ไม่ทันในช่วงเช้า ขณะนี้น้ำได้ลดลงเข้าสู่ ภาวะปกติแล้ว ๒. กรณีน้ำพัดสะพานไม้ข้ามลำห้วย พะเนียงขาดในพื้นที่บ้านห้วยหามต่าง ม.๘ ต.ป่าไม้งาม ตรวจสอบแล้วเป็นสะพานไม้กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕๐-๘๐ เมตร เป็นสะพานสันจรไปมาระหว่างหมู่บ้านกับพื้นที่ การเกษตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ป่าไม้งาม อบต.อยู่ระหว่างพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
 • เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
  เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ) เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้ทั้งสองพระองค์ ทรงหายพระประชวร ณ วัดคงคาวนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว
   เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าติดตาม ประเมินสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ บ.น้ำ พ.ร.บ. นาจาน และ บ.กลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เยี่ยมครอบครัว กำลังพลที่คลอดบุตร
   เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เยี่ยมครอบครัว กำลังพลที่คลอดบุตร และมอบเงินสวัสดิการ สงเคราะห์ ข้าราชการและลูกจ้าง ณ บ.ท่าสวรรค์ ม.๑ ต.ท่าวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 •  เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เข้าติดตามผลการ ปฏิบัติงานการช่วยเหลือราษฎร
   เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เข้าติดตามผลการ ปฏิบัติงานการช่วยเหลือราษฎร โดยการซ่อม ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เข้าพื้นที่การเกษตร และขุดลอกร่องส่งน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะไหล่ทาง ให้กับราษฎร ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ที่เกิดจากฝนตกหนักทำ ให้ถนนทรุดไม่สามารถสัญจรผ่านไป - มาได้ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๙ ที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
   เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช สมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ณ ศาลาปฏิบัติ ธรรมวัดป่าจริยธรรม ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดการทดสอบสมรรถ ภาพร่างกายกำลังพล
   เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดการทดสอบสมรรถ ภาพร่างกายกำลังพลของหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนากำลังพลของ บก.ทท. ด้วยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งกำหนดวงรอบทดสอบ ๖ ครั้ง/ปี ณ บริเวณ บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
   เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ) เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้ทั้งสองพระองค์ ทรงหายพระประชวร ณ วัดสุพรหมนิมิต ม.๓ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๗๕๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพล บก.นพค.๒๓ สนภ.๒นทพ. ประกอบพิธีถวายความอาลัย
   เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๗๕๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพล บก.นพค.๒๓ สนภ.๒นทพ. ประกอบพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยร่วมยืนสงบนิ่งถวายอาลัย เป็นเวลา ๘๙ วินาที และลงนามแสดงความอาลัย เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ บริเวณด้านหน้า บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๒๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมแสดงการไว้อาลัย
   เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๒๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมแสดงการไว้อาลัย การเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ บริเวณหน้า บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมทบทวนหน้าที่ พลขับ/พลประจำ
   เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมทบทวนหน้าที่ พลขับ/พลประจำเครื่องจักรกล, ยานพาหนะ และ จนท.สำรวจ (Unit Shool) ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ จนท.ที่ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ณ ที่ตั้งหน่วย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕๕๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้น จ.เลย และราษฎรในพื้นที่
   เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕๕๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้น จ.เลย และราษฎรในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช และร่วมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน โดยมี พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.๒๘ เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดนำกำลังพลของ หน่วยฯ ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และราษฎร ต.ท่าสวรรค์ กระทำพิธีบำเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรม
   เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดนำกำลังพลของ หน่วยฯ ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น และราษฎร ต.ท่าสวรรค์ กระทำพิธีบำเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคงคาวนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และราษฎร บ.โพนสว่าง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
   เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และราษฎร บ.โพนสว่าง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมณีศรีชุมพล ม.๓ บ.โพนสว่าง ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
 •  เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วย, ข้าราชการพลเรือน, ข้าราชการพนักงาน, หน่วยงานท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อ.นาด้วง จ.เลย กระทำพิธีลงนามแสดงความไว้ อาลัย
 •  เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับผ้าขาวดำ บริเวณ หน้าหน่วย, และ ป้ายทางเข้าหน่วย เพื่อแสดงความอาลัย
   เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพล ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับผ้าขาวดำ บริเวณ หน้าหน่วย, และ ป้ายทางเข้าหน่วย เพื่อแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เดินทางเข้าพื้นที่ ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เดินทางเข้าพื้นที่ ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ในพื้นที่ อ.ปากชม และ อ.เชียงคาน จ.เลย
 • เมื่อ ๒๓ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๗๑๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพล ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
   เมื่อ ๒๓ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๗๑๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพล ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรม ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ประชุมกำลังพลชุดปฎิบัติงานช่างของหน่วย
   เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ประชุมกำลังพลชุดปฎิบัติงานช่างของหน่วย ชี้แจงแนวทางก่อนออกปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องอาหารกำลังพล นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
   เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ) เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้พระองค์ ทรงหายพระประชวร ณ วัดป่าเทพมงคล ม.๕ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
   เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีข้าราชการทหาร, ตำรวจ, ข้าราชการพลเรือน และราษฎร อ.เมืองเลย โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รอง ผวจ.เลย เป็นประธานในพิธี ณ ตึก วภ.ธรรมานุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลชุดเวรเตรียมพร้อมของหน่วย เข้าดำเนินการเตรียมพื้นที่รับการฝึกอบรม
   เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลชุดเวรเตรียมพร้อมของหน่วย เข้าดำเนินการเตรียมพื้นที่รับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ ณ ป่าสาธารณโคกชาติ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
   เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางคลอง พิมสาลี ราษฎ บ.โนนสวาท ม.๒ มอบพวงหรีด และมอบเงินช่วยเหลือค่างานศพให้กับญาติ ผู้เสียชีวิต ณ วัดป่ารัตนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด
   เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หน.ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ โดยมี นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผวจ.เลย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลาง จ.เลย อ.เมือง จ.เลย