หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บังคับบัญชา
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.๒ นทพ.
พลเอก ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.
พันเอก ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์ ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บังคับบัญชา
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.๒ นทพ.
พลเอก ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.
พันเอก ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์ ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บังคับบัญชา
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.๒ นทพ.
พลเอก ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.
พันเอก ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์ ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอก ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.
ผู้บังคับบัญชา
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.๒ นทพ.
พันเอก ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์ ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.