หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู
แผนที่จังหวัดเลย แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู
แผนที่จังหวัดเลย แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2
นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู
แผนที่จังหวัดเลย แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23
นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู
แผนที่จังหวัดเลย แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู