หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ภารกิจหน่วนพัฒนาการเคลื่อนที่ 23
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคง ของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารและความรู้ความบันเทิงต่อประชาชน การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและหน่วยทหาร สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 เป็นผู้รับผิดชอบ