หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
"ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน" นพค.23 สนภ.2 นทพ.
ที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ ฯ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานการในการดำเนินงาน จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 พ.ค.49 ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในขณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์สมบัติครบรอบ 60 ปี ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฯ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่ บ.ท่าสวรรค์ ม.1 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย บนเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน
ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 12 ฐานการเรียนรู้ แผนผังศูนย์การเรียนรู้ฯ
1.เตาเผาถ่านเศรษฐกิจและทำน้ำส้มควันไม้ 2.การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ 3.การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ 4.การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ 5.การเลี้ยงหมูหลุม 6.การเลี้ยงไก่ไข่ 7.การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 8.การเลี้ยงเป็ด 9.การเพาะเห็ด
10.การเลี้ยงกบในบ่อขนาดเล็ก
11.การขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด (สถานีประมง)
12.การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก