หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผู้บังคับบัญชา
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส.
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ.
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ ผอ.สนภ.2 นทพ.
พันเอก ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ.
แผนงานโครงการและ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
กิจกรรม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23
เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วย เข้าร่วมประชุมจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ระดับอำเภอ ร่วมกับส่วนราชการ 20 หน่วยงาน ราษฎรจำนวน 150 คน ซึ่งมีเนื้อหาในการประชุมจัดทำแผน 3 ด้าน ได้แก่ 1.เกษตร 2.การปศุสัตว์ และ 3.ด้านการพัฒนาอาชีพ โดยมี นางสาว ภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นอภ.ด่านซ้าย เป็นประธาน ณ บ.นาหมูม่น ม.2 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
>>> คลิกเพื่อดู กิจกรรมย้อนหลัง <<<